Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 395)
 
9/2017
Czy w trakcie trwania walnego zgromadzenia jest możliwa zmiana porządku obrad i wprowadzenie na wniosek przewodniczącego uchwał, które nie były objęte wcześniej tym porządkiem?

9/2017
W naszym kole cały dzierżawiony obszar został podzielony na 6 podobwodów. Czy w kwestii określenia miejsca wykonywania polowania i w świetle obowiązującego prawa wystarczający będzie wpis, że miejscem wykonywania polowania jest np. „podobwód nr 6” lub to samo z podaniem dodatkowo nazw topograficznych obszarów, które faktycznie obejmują cały podobwód, np. „podobwód nr 6, Polec, pola Grojeckie, Zalas”? Chodzi o wykonywanie polowania indywidualnego z podchodu na sarny.

9/2017
Sekretarz zrezygnował z pełnionej funkcji, pisząc pismo do walnego zgromadzenia za pośrednictwem zarządu koła. Czy jako zarząd mamy prawo podjąć uchwałę o stwierdzeniu zaprzestania pełnienia funkcji przez sekretarza, czy taką uchwałę musi podjąć walne zgromadzenie koła? Czy nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z zaprzestaniem pełnienia funkcji w zarządzie?

8/2017
W starostwie powiatowym prowadzone było postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę inwestycji znacząco, naszym zdaniem, prowadzącej do zubożenia naszego łowiska. Próbowaliśmy interweniować, starając się zablokować inwestycję, ale stwierdzono, że nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Jak to wygląda od strony prawnej?

8/2017
Czy można mieć w łowisku ambony myśliwskie zlokalizowane w taki sposób, że widać z nich także lizawki dla zwierzyny i czy wolno z nich dokonywać pozyskania zwierzyny?

8/2017
Moje pytanie dotyczy kwestii wyboru zarządu koła. Jednym ze sposobów jest wybór prezesa, a on dobiera sobie pozostały skład. Czy ten skład musi również zostać przegłosowany przez WZ – jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku, kiedy na WZ zaproponowany skład nie uzyska większości? Głosowanie tajne czy jawne?

8/2017
Postawiono na walnym zgromadzeniu wniosek o zwolnienie ze składki członkowskiej do koła członków zarządu koła. Głosowano na cały zarząd, podejmując uchwałę o treści: „Członkowie zarządu zostają zwolnieni z płatności rocznej składki członkowskiej na rzecz koła”. Zdaniem ZO PZŁ uchwała ta nie narusza Statutu PZŁ. Czy w tej sytuacji można mówić o naruszeniu statutu czy też nie?

7/2017
Czy wspólne polowanie przez 3 kolegów bez zezwoleń na odstrzałach indywidualnych, np. na bażanty, ale zgodnie z ustalonym przez zarząd harmonogramem polowań, gdzie polowanie jest zgłoszone do władz leśnych i samorządowych, wpisane w książkę ewidencji polowań oraz wykonanym sprawozdaniem z polowania zbiorowego, jest polowaniem zbiorowym czy polowaniem indywidualnym niezgodnym z regulaminem polowań? Czy polowanie indywidualne to 3 kolegów z zezwoleniami indywidualnymi i współpracujących ze sobą bez konieczności zgłaszania polowania jako zbiorowe?

7/2017
Gdzie określono warunki, jakie musi spełnić hodowca chartów. Mamy w obwodzie taką hodowlę, którą założyła osoba przyłapana przez nas na kłusownictwie. Niestety sprawa została umorzona. Obawiamy się, że charty będą służyły także do procederu nielegalnego wchodzenia w posiadanie zwierzyny.

7/2017
Statut PZŁ mówi o zawiadomieniu wszystkich członków m.in. o terminie walnego zgromadzenia koła na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Czy decyduje tu data otrzymania zawiadomienia czy też data nadania? Czy naruszenie tego terminu skutkuje nieważnością uchwał podjętych na tym walnym zgromadzeniu?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-395] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u