Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 415)
 
8/2018
Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

8/2018
Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego członków. Zarząd koła negatywnie rozpatrzył złożony wniosek i podjął uchwałę o nieprzyjęciu go do koła. Zainteresowany od uchwały tej odwołał się do walnego zgromadzenia. Podczas zebrania prowadzący stwierdził, że zainteresowany nie został na to walne zgromadzenie zaproszony i poprosił go o opuszczenie sali obrad, co ten uczynił. W momencie rozpatrywania odwołania w sprawie nieprzyjęcia do koła prowadzący odczytał powody odmowy przyjęcia, a zainteresowany nie został zaproszony do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, mimo że był na korytarzu przed salą obrad. Nie odczytano nawet jego odwołania. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia go do koła, w wyniku którego walne zgromadzenie większością głosów odrzuciło ten wniosek. Czy takie postępowanie na walnym zgromadzeniu było właściwe?

8/2018
Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne zostanie nam niebawem narzucony odstrzał sanitarny. Jakie są prawne uwarunkowania wykonywania takiego odstrzału i reguły postępowania z tuszami odstrzelonych dzików? Prosimy również o informację, jak postępować, wypłacając gratyfikację przysługującą z tego tytułu, oraz jakie są możliwości uzyskania dni wolnych od pracy.

8/2018
Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego chcielibyśmy zapytać o to, kto i na jakich zasadach może pełnić funkcję strażnika łowieckiego w kole oraz jakie przysługują mu z tego tytułu uprawnienia i obowiązki?

8/2018
Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w celu wybrania nowego prezesa. Zgłoszono także osobę byłego prezesa. Gdy zapytano go o wyrażenie zgody, oświadczył, że przyczyny, z powodu których złożył rezygnację, ustały i wyraża zgodę na kandydowanie. Zgłoszono więc dwóch kandydatów, spośród których wybrany został były prezes. Prosimy o zajęcie stanowiska, czy opisana sytuacja nie narusza obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym czy wybór został dokonany prawidłowo?

7/2018
Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy koła, który w głosowaniu uzyskał wymaganą liczbę głosów. Jednak przed głosowaniem nie złożył on oświadczenia lustracyjnego, co prowadzący zebranie wytłumaczył tym, że w dalszym ciągu jest on członkiem zarządu i nie zachodzi konieczność składania takiego oświadczenia. Czy takie postępowanie było właściwe i czy wybór jest ważny w świetle obowiązujących przepisów prawa?

7/2018
Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione za opłatą ustaloną w kwocie 50 zł za parostki i 150 złotych za wieniec. Czy tego rodzaju postępowanie jest zgodne z prawem, gdyż dotychczas każdy myśliwy, który pozyskał samca zwierzyny płowej, w naszym kole stawał się niejako z urzędu posiadaczem trofeum? Czy istnieją ewentualne podstawy prawne do jej uchylenia?

7/2018
W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą nazywają jednostką zbożową. Ponieważ jestem początkującym myśliwym i jednocześnie od niedawna szacującym szkody w kole, chciałem zapytać, czy takie postępowanie jest prawidłowe i z czego ono wynika.

7/2018
Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?

7/2018
Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia. Dodatkowo, w jaki sposób należy ustalić wielkość wpisowego do koła łowieckiego i czy może ono być w kwocie 100 lub 200 złotych oraz kiedy kandydat powinien uiścić wpisowe?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-410][411-415] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u