Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 434)
 
12/2018
Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

12/2018
Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

12/2018
Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien upoważnić konkretnych myśliwych do dokonywania takich wpisów i wypisów?

12/2018
Czy w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń można prowadzić zimowe dokarmianie zwierzyny?

12/2018
Czy myśliwi, których obwody łowieckie znalazły się w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych z odstrzelonych i padłych dzików? Jeżeli tak, to z czego on wynika?

11/2018
Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale, która zobowiązywała myśliwych do udziału w co najmniej 50% zaplanowanych polowań zbiorowych na dziki na dany sezon łowiecki. Po zakończeniu sezonu zarząd podjął kolejną uchwałę o tym, że wobec myśliwych, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, zostaną zastosowane sankcje w postaci otrzymania odstrzału na rogacze dopiero po 1 lipca. Czy zarząd koła w zaistniałej sytuacji mógł podjąć takie uchwały?

11/2018
Według postanowień Statutu PZŁ każdy członek koła o terminie, godzinie i miejscu walnego zgromadzenia powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego odbycia. Czy zarząd koła ma obowiązek zawiadomienie to wysyłać listem poleconym oraz czy w tym względzie brana jest pod uwagę data nadania czy data otrzymania korespondencji. Dodatkowo, czy zawiadomienie jednego czy dwóch członków koła w terminie krótszym od wymaganego statutem, np. 13 czy 12 dni przed walnym, skutkuje uchyleniem przez zarząd okręgowy podjętych uchwał?

11/2018
Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym planie łowieckim zatwierdzony limit odstrzału poszczególnych gatunków zwierzyny grubej, mogę w wydanych upoważnieniach przeznaczyć do odstrzału większą liczbę?

11/2018
Jeden z członków naszego koła 11 lat temu na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w kole. Pisemna rezygnacja została przyjęta przez zarząd koła, a tym samym utracił on członkostwo w kole. Po około miesiącu złożył pisemne oświadczenie o cofnięciu pisma o rezygnacji. Ówczesny zarząd koła pouczył go, że wymagana jest ponowna procedura przyjęcia do koła, łącznie z opłaceniem wpisowego. Myśliwy na to nie przystał, lecz mimo to corocznie otrzymywał upoważnienia do wykonywania polowania jako osoba zaprzyjaźniona z kołem. Po 11 latach powtórnie zwrócił się o przyjęcie do koła. Pismo o przyjęcie do koła poprzedzone było szeregiem skarg wnoszonych do różnych instytucji na poprzedni zarząd koła, a dotyczących odmowy powtórnego jego przyjęcia z pominięciem obowiązujących procedur. Obecny zarząd koła przyjął tego myśliwego jako członka macierzystego z pominięciem wpisowego. Czy tego rodzaju postępowanie zarządu koła było prawidłowe?

10/2018
Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą liczbę spraw moje koło łowieckie podjęło decyzję o wynajęciu dodatkowo dwóch osób do szacowania szkód. Nie są one członkami koła ani myśliwymi, natomiast pełnią funkcje biegłych sądowych. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoby będące biegłymi sądowymi mogą dokonywać szacowania szkód w imieniu koła w nowych uwarunkowaniach prawnych?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-410][411-420][421-430][431-434] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u