Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2017
 
Pytanie:
Statut PZŁ mówi o zawiadomieniu wszystkich członków m.in. o terminie walnego zgromadzenia koła na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Czy decyduje tu data otrzymania zawiadomienia czy też data nadania? Czy naruszenie tego terminu skutkuje nieważnością uchwał podjętych na tym walnym zgromadzeniu?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Kwestia ważności podejmowanych uchwał WZ koła w przypadku naruszenia par. 57 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Zrzeszenia, tj. terminowego zawiadomienia o posiedzeniu WZ i zamieszczenia w zawiadomieniu porządku obrad, była już przedmiotem analizy Komisji Prawnej NRŁ. Komisja uznała, że o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zawiadomienia, a nie jego wysłania. Zdaniem komisji, terminy te nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego w tym znaczeniu, że ich przekroczenie skutkować musi uchyleniem podjętych przez WZ uchwał.
Niedochowanie ww. terminu zwołania walnego zgromadzenia, zdaniem Komisji Prawnej NRŁ, może skutkować koniecznością uchylenia uchwał WZ jedynie w wypadku, jeżeli miało bądź mogło to mieć znaczący wpływ na treść podjętych uchwał.
Organ dokonujący kontroli uchwał każdorazowo powinien dokonywać ustaleń, czy i w jakim stopniu uchybienie terminowi miało wpływ na treść podejmowanych uchwał. Jeżeli okaże się, że uchybienie terminom było znaczne, a w związku z tym zainteresowany czy też znaczna część członków koła nie wzięła udziału w obradach WZ, to uznać należy, że mogło to mieć wpływ na treść podjętych uchwał i uchwały takie należałoby zakwestionować.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u