Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2017
 
Pytanie:
Czy można mieć w łowisku ambony myśliwskie zlokalizowane w taki sposób, że widać z nich także lizawki dla zwierzyny i czy wolno z nich dokonywać pozyskania zwierzyny?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Poruszone w pytaniu zagadnienia zostały uregulowane w par. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2005 r. nr 61, poz. 548, z późn. zm.). W przepisie tym określono, że podczas polowania nie strzela się m.in. do zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania, z wyjątkiem polowań na dziki i drapieżniki przy nęciskach. Przepis ten jednoznacznie określa zakaz strzelania do zwierzyny np. przy lizawkach. Rozporządzenie nie definiuje ściśle odległości granicznej od lizawki, przy której taki strzał byłby dozwolony. Słowo „przy” jest przyimkiem komunikującym, że ktoś lub coś znajduje się blisko/obok danej rzeczy albo danego miejsca, np. przy lizawce. Konstytucyjna dopuszczalność posługiwania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi jest uzależniona od spełnienia warunków związanych z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej przewidywalności rozstrzygnięcia podejmowanego na podstawie przepisów zawierających takie zwroty. Po pierwsze, przesłanki rozumienia danego zwrotu niedookreślonego nie mogą pozostawiać zbyt dużego pola zindywidualizowanej interpretacji. Po drugie, konieczne jest nadawanie zwrotom niedookreślonym treści gwarantującej jednolitość linii orzeczniczej (decyzji stosowania prawa). Zatem pozyskanie zwierzyny, która jest oddalona od lizawki, z ambony, z której jedynie lizawka jest widoczna, nie może stanowić naruszenia prawa. Trzeba także pamiętać, że ambony mogą służyć także do innych celów niż pozyskanie zwierzyny, np. do obserwacji w celu dokonania inwentaryzacji metodą całorocznej obserwacji.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u