Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2017
 
Pytanie:
W starostwie powiatowym prowadzone było postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę inwestycji znacząco, naszym zdaniem, prowadzącej do zubożenia naszego łowiska. Próbowaliśmy interweniować, starając się zablokować inwestycję, ale stwierdzono, że nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Jak to wygląda od strony prawnej?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Bez określenia, czego dotyczy postępowanie administracyjne i na jakim przepisie materialnym jest oparte rozstrzygnięcie tego postępowania, nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, w jakiej sytuacji prawnej znajduje się koło. Odpowiadając generalnie należy stwierdzić, że legitymację strony postępowania administracyjnego określa art. 28 k.p.a., który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Innymi słowy, interes prawny zachodzi wówczas, gdy można wskazać przepis prawa materialnego (najczęściej), z którego można wywieść dla danego podmiotu określone prawa i obowiązki. Najogólniej mówiąc, mieć interes prawny to tyle, co wskazać przepis prawa uprawniający dany podmiot do wystąpienia z określonym żądaniem w stosunku do organu administracji publicznej. Koło nie będzie miało legitymacji strony, jeżeli uzasadnia swój interes prawny sytuacją przewidywaną mogącą mieć miejsce dopiero w przyszłości, co prawdopodobnie zachodzi właśnie w tym przypadku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2010 r. I OSK 574/09). Wtedy możemy mówić o interesie faktycznym, kiedy to koło jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak wskazać przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który stanowiłby podstawę uprawniającą koło do żądania stosownych czynności organu administracji.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u