Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 9/2017
 
Pytanie:
Sekretarz zrezygnował z pełnionej funkcji, pisząc pismo do walnego zgromadzenia za pośrednictwem zarządu koła. Czy jako zarząd mamy prawo podjąć uchwałę o stwierdzeniu zaprzestania pełnienia funkcji przez sekretarza, czy taką uchwałę musi podjąć walne zgromadzenie koła? Czy nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z zaprzestaniem pełnienia funkcji w zarządzie?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Kwestię zwołania walnego zgromadzenia koła reguluje § 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, który jednoznacznie określa termin pisemnego zawiadomienia każdego członka koła o terminie, miejscu i godzinie walnego zgromadzenia wraz z podaniem porządku obrad. Najczęstszym sposobem doręczenia zawiadomień jest wysyłanie korespondencji przez Pocztę Polską. Korespondencja może zostać odebrana za potwierdzeniem, jak również osobiście. Nie może mieć miejsca informowanie o walnym zgromadzeniu przez SMS-y lub telefonicznie, lub drogą elektroniczną, o ile korespondencja elektroniczna nie jest sygnowana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Doręczeń pism dokonuje się zgodnie z art. 131 i nast. kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 1999 r. nr 62, poz. 697 ze zm.). Zgodnie z treścią przywołanych przepisów doręczeń dokonuje się przez pocztę. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. W razie niemożności doręczenia w powyższy sposób pismo przesłane pocztą należy złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego, umieszczając zawiadomienie (w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej) o możliwości odbioru przesyłki we właściwej pocztowej placówce oddawczej w terminie siedmiu kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia u adresata (awizo).
Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie, placówka pocztowa sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia, które listonosz doręcza adresatowi (powtórne awizo). Dokonanie powtórnego zawiadomienia zaznacza się na przesyłce z adnotacją „awizowano powtórnie dnia” na adresowej stronie niedoręczonej przesyłki wraz z podpisem. Przesyłkę niepodjętą pocztowa placówka oddawcza opatruje na stronie adresowej adnotacją „nie podjęto w terminie” oraz odciskiem datownika i odsyła niezwłocznie do adresata, czyli w tym przypadku do koła łowieckiego. Korespondencję taką traktuje się jako doręczoną. Za datę doręczenia w ten sposób korespondencji należy tu przyjąć datę umieszczoną przy stemplu operatora pocztowego z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Odnosząc się do kwestii zaprzestania pełnienia funkcji w organach koła, to sprawa ta została uregulowana w § 166 ust. 1 pkt 2 Statutu PZŁ. Członek organu koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku: śmierci, zrzeczenia się pełnienia funkcji, utraty członkostwa w kole (lub w Zrzeszeniu), orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej. Zaprzestanie pełnienia funkcji na skutek zrzeczenia się następuje z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego. Decyzja ta ma charakter deklaratywny. Walne zgromadzenie w przedmiotowej sprawie jedynie potwierdza, że oświadczenie woli o zrzeczeniu się pełnienia funkcji do niego dotarło.
Decyzja ta nie podlega głosowaniu, walne zgromadzenie nie ma bowiem możliwości nieprzyjęcia rezygnacji i tym samym zmuszenia danej osoby do dalszego sprawowania funkcji w organie koła. Reasumując, zrzeczenie się pełnienia funkcji dochodzi do skutku w dniu, w którym dotarło do wiadomości walnego zgromadzenia. Zarząd koła ogranicza się do przedstawienia walnemu zgromadzeniu woli rezygnującego, który przyjmuje to do wiadomości i od tego momentu rezygnacja jest skuteczna. Ani zarząd koła, ani też walne zgromadzenie koła nie podejmują żadnych uchwał w tym zakresie.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u