Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 9/2017
 
Pytanie:
W naszym kole cały dzierżawiony obszar został podzielony na 6 podobwodów. Czy w kwestii określenia miejsca wykonywania polowania i w świetle obowiązującego prawa wystarczający będzie wpis, że miejscem wykonywania polowania jest np. „podobwód nr 6” lub to samo z podaniem dodatkowo nazw topograficznych obszarów, które faktycznie obejmują cały podobwód, np. „podobwód nr 6, Polec, pola Grojeckie, Zalas”? Chodzi o wykonywanie polowania indywidualnego z podchodu na sarny.
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Kwestia poruszana w pytaniu była już przedmiotem mojej analizy. Z uwagi na dalsze pytania powrócę raz jeszcze do tego zagadnienia. Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym odnosi się do danego obwodu łowieckiego, którego numer należy wpisać na stronie tytułowej tej książki. Zgodnie z art. 42b ustawy Prawo łowieckie książkę ewidencji koło łowieckie jest zobowiązane posiadać dla każdego obwodu łowieckiego. Wzór tej książki wynika z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Dokonując wpisu w tej książce należy podać jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania (kolumna nr 4 wzoru książki). Jednoznaczne określenie oznacza tu precyzyjne objaśnienie miejsca wykonywania polowania w sposób niepozostawiający wątpliwości dla innych polujących w obwodzie łowieckim. Jeżeli koledzy wykonujący polowanie wiedzą, o jaki teren chodzi w danym wpisie, to takie rozwiązanie należy uznać za prawidłowe. Żaden przepis rozporządzenia nie określa, jaki obszar ma zajmować rejon polowania.
Prezentuję pogląd, że wpisanie w wymienionej kolumnie terenu całego obwodu łowieckiego stanowiłoby o nieracjonalności zapisu zawartego w załączniku do rozporządzenia. Z uwagi na prowadzenie książki dla całego obwodu wpisanie numeru obwodu jako miejsca wykonywania polowania stanowiłoby o niezasadności tworzenia kolumny, która ma zawęzić z założenia teren obwodu. Z kolei zawężenie obszaru wykonywania polowania do części obwodu należy uznać za zgodne z prawem. W praktyce może wiązać się to z dodatkowymi regulacjami wewnętrznymi na poziomie koła, które zagwarantują bezpieczeństwo wykonywania polowania i będą spełniały uwarunkowania wynikające z rozporządzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uchwałą zarządu koła dokonać podziału obwodu na łowiska lub uszczegółowić w sposób jednoznaczny miejsca wykonywania polowania w celu wyeliminowania kontrowersyjnych wpisów blokujących znaczny obszar obwodu łowieckiego.
Reasumując, obydwa zaproponowane w pytaniu Czytelnika wpisy można uznać za prawidłowe.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u