Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 10/2017
 
Pytanie:
Na naradzie z łowczymi kół łowieckich przedstawiono rekomendację dla myśliwych zrealizowania redukcji dzika do poziomu 1 osobnika na 1000 ha obwodu. Mam pytanie, jak umocowana jest ustawowo owa rekomendacja i co jeżeli koło nie zrealizuje tego obowiązku. Interesuje mnie aspekt prawny. Chciałbym też wiedzieć, czy ustalenie liczby dzików, jaka ma zostać w obwodzie, dotyczy powierzchni całego obwodu czy powierzchni użytkowej obwodu?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Na wstępie należy doprecyzować treść pytania. Redukcja populacji dzika, o której wspomina czytelnik, jest związana ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Choroby, której zwalczanie odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi przez wybijanie zwierząt chorych, w związku z brakiem jakiejkolwiek szczepionki czy lekarstw umożliwiających leczenie choroby.
Owa rekomendacja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP dotyczy zredukowania do 30 listopada br. populacji dzików do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika/km2. Redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej – a tam, gdzie to konieczne, należy przeprowadzić odstrzały sanitarne.
Docelowa liczba dzików, jaka ma pozostać w obwodzie łowieckim na dzień 30 listopada, dotyczy całej powierzchni obwodu, nie zaś powierzchni po wyłączeniach. Pojęcie powierzchni użytkowej w prawie łowieckim nie występuje.
Z realizacji tych działań należy złożyć do Zarządu Głównego PZŁ za pośrednictwem zarządów okręgowych sprawozdanie do 15. każdego miesiąca (tj. 15 października, 15 listopada, 15 grudnia).
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest umocowany w ustawie z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, która określa jego skład oraz zakres działania. Powyższa rekomendacja Zespołu pod przewodnictwem Premier RP jest skierowana do wykonania m.in. przez Ministra Środowiska. Zgodnie z pismem z 11 sierpnia 2017 r. Ministerstwa Środowiska rekomendacja została skierowana do Polskiego Związku Łowieckiego do bezwzględnej realizacji, jako zadanie zlecone przez Ministra Środowiska zgodnie z art. 34 pkt 12 ustawy z 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
Zarządy okręgowe PZŁ zgodnie z art. 33 ust 4 cyt. ustawy koordynują i nadzorują wykonanie rekomendacji, a prowadzą ją w oparciu o § 133 ust. 6 i 8 naszego statutu.
Jakie mogą być prawne sankcje związane z niewykonaniem rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego? Otóż stanowić to będzie naruszenie art. 34 pkt 12 ustawy Prawo łowieckie oraz § 34 ust 1 i 8 Statutu PZŁ. Niewykonanie rządowej rekomendacji może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ.
Ale to nie wszystko, należy bowiem pamiętać o instrumentach prawnych wprowadzonych w ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie art. 45 ust. 1 tej ustawy może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich).
Nierealizowanie odstrzału sanitarnego rodzi dla koła jednak poważniejsze w skutkach problemy. Zgodnie z art. 85aa. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, kto, wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, nie prowadzi odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa GUS. W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu wysokość kary pieniężnej ulega zwiększeniu o 25 proc. Najdalej idącą sankcją w razie niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nakazu, z przyczyn leżących po jego stronie, dyrektor RDLP lub starosta, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, wypowiada umowę dzierżawy obwodu łowieckiego. Podmiot wydzierżawiający będzie tu związany wnioskiem i obligatoryjnie wypowie umowę dzierżawy.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u