Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 10/2017
 
Pytanie:
Podpisaliśmy umowę dzierżawy obwodu łowieckiego z ustalonym w pierwszym roku czynszem dzierżawnym w określonej wysokości. Otrzymaliśmy ze starostwa fakturę, w której do kwoty wskazanej w umowie doliczono podatek VAT. Jest to spora kwota, a jako koło liczymy każdą złotówkę. W związku z tym mamy pytanie: czy starostwo ma prawo naliczać podatek VAT do czynszu dzierżawnego?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Wydzierżawianie obwodów łowieckich regulują przepisy ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r. nr 127, poz. 1226). Zgodnie z art. 29a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego płatności. Na podstawie natomiast art. 30 ust. 2a ustawy Prawo łowieckie czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc liczbę hektarów obszaru wchodzącego w skład obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Minister środowiska w rozporządzeniu z 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. nr 210, poz. 1791, ze zm.) ustalił to szczegółowo. Zgodnie z § 4 tegoż rozporządzenia, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się, mnożąc liczbę hektarów obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki przez równowartość pieniężną żyta ogłaszaną dla podatku rolnego. W ten sposób strony ustalają wartość umowy dzierżawy, wskazując w umowie określoną kwotę.
Analiza przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2015, poz. 613) wskazuje, że podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W związku z tym podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ww. ustawy jest wszystko, co stanowi zapłatę, a więc kwota należna, która obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, czyli również podatek VAT. Nie oznacza to jednak, że kwota ta stanowić ma element podstawy opodatkowania. Z art. 29a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Na podstawie tego przepisu kwota podatku należnego jest wyłączona z podstawy opodatkowania. Zapłata, o której stanowi ww. przepis ustawy, jest więc „kwotą brutto” i stanowi ona podstawę opodatkowania dopiero po pomniejszeniu jej o należny podatek.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że dzierżawa obwodów łowieckich na gruncie podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy. Natomiast, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawę opodatkowania stanowi opłata pobierana z tytułu dzierżawy, pomniejszona o kwotę podatku, co oznacza, że dokonując czynności opodatkowanych na rzecz dzierżawcy, kwotę czynszu dzierżawnego, wynikającą z zawartej umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, starosta powinien wykazać jako kwotę zawierającą wartość podatku od towarów i usług.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u