Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 11/2017
 
Pytanie:
Walne zgromadzenie podjęło nowe uchwały dotyczące wprowadzenia opłat na utrzymanie urządzeń łowieckich i zagospodarowanie łowiska z możliwością odpracowania należności. Podejmując te uchwały, nie zmieniono uchwał odnoszących się do uczestnictwa w akcji zbierania wnyków oraz ograniczającej wydawanie odstrzałów w przypadku nieuczestniczenia w tych akcjach.
Proszę o wyjaśnienie, czy uchwała nakładająca obowiązek zbierania wnyków jest zgodna z uchwałą dotyczącą opłat za zagospodarowanie łowiska oraz czy nieobecność podczas zbierania wnyków może skutkować wstrzymaniem lub cofnięciem upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Podjęcie uchwały regulującej wprowadzenie opłaty na rzecz koła jest zgodne z obowiązującym statutem. Również możliwość odpracowania należności jest uzasadniona pod warunkiem, że regulacja ta dotyczy jednakowo wszystkich członków koła. Zdarzają się sytuacje, które uznać należy za naganne, gdzie zarząd koła decyduje o możliwości zastosowania alternatywy odpracowania należności na rzecz koła tylko wobec niektórych jego członków.
Nie widzę również błędu w postępowaniu zarządu koła w odniesieniu do ewentualnej potrzeby zmiany uchwały regulującej udział myśliwych w akcji zbierania wnyków oraz uwarunkowania realizacji tego obowiązku w uchwale regulującej zasady wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Są to zupełnie odrębne kwestie. Realizacja obowiązków statutowych koła łowieckiego nie jest w każdym przypadku pracą gospodarczą. Do zadań koła należy m.in. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny, a innym zadaniem jest zwalczanie kłusownictwa. Zgodnie z par. 35 Statutu PZŁ, swoje zadania koło realizuje m.in. przez: prowadzenie gospodarki łowieckiej, tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich, czy w końcu zwalczanie kłusownictwa.
Reasumując, nie można podzielić poglądu czytelnika, jakoby zbieranie wnyków było kontynuacją wykonywania prac gospodarczych. Jak wskazałem, realizacja obowiązków statutowych to wiele zadań, do których należą m.in. zwalczanie kłusownictwa i ochrona zwierzyny, a opłaty na zagospodarowanie łowisk nie mają z nimi wspólnego mianownika.
Nie może być też mowy o stosowaniu jakichkolwiek kar przez zarząd koła, nieokreślonych w Statucie PZŁ, w tym np. cofaniu czy niewydawaniu upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Czym innym będzie natomiast określenie zasad wydawania tych dokumentów, które muszą jednakowo dotyczyć wszystkich członków koła.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u