Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2018
 
Pytanie:
Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego przyjęcia nowych członków do koła łowieckiego leżą w gestii zarządu koła. Zatem po spełnieniu wymagań formalnych zarząd koła kolegialnie podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata lub też o jego nieprzyjmowaniu w poczet członków koła. Rzeczywiście przyznać należy, że znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie wprowadziły swoiste ograniczenia w zakresie swobodnej oceny kandydata przez zarząd koła, co istotnie będzie rzutowało na podjętą w tej kwestii decyzję. W świetle nowo wprowadzonych zapisów ustawowych pierwszeństwo w przyjęciu do koła ma kandydat zamieszkały na terenie dzierżawionego przez to koło obwodu łowieckiego. Tym samym w sytuacji, gdy o przyjęcie do koła starać się będzie w danym okresie więcej niż jeden kandydat, to niezależnie od przeprowadzonej oceny merytorycznej i tak priorytetowo traktowany będzie ten zamieszkały na terenie obwodu łowieckiego. Jedynym przypadkiem, kiedy zarząd koła może odstąpić od prawa pierwszeństwa w przyjmowaniu takiej osoby do koła, jest ten, kiedy co najmniej 50% członków danego koła łowieckiego stanowią osoby, które zamieszkują na terenie dzierżawionego obwodu lub obwodów. Na podkreślenie zasługuje, że w procedurze tej zlicza się wszystkich członków koła (macierzystych i niemacierzystych), a łączna liczba tych zamieszkałych na terenie obwodów musi spełnić wymóg wskazanych 50% członków koła. Tylko w takiej sytuacji zarząd koła może odstąpić od prawa pierwszeństwa w przyjęciu do koła osób zamieszkałych na terenie dzierżawionego przez koło obwodu. W przypadku niespełnienia przez zarząd koła opisanych warunków w zakresie przyjmowania nowych członków ustawodawca nie przewidział wprost żadnych sankcji z tego tytułu. Jednak gdy zarząd koła podejmie decyzję o przyjęciu do koła z pominięciem opisanych uwarunkowań prawnych, zarząd okręgowy w ramach statutowego prawa nadzoru powinien tak podjętą uchwałę uchylić.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u