Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2018
 
Pytanie:
Podczas zwyczajnego walnego zebrania członków koła prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, argumentując to przyczynami osobistymi. W związku z tym zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w celu wybrania nowego prezesa. Zgłoszono także osobę byłego prezesa. Gdy zapytano go o wyrażenie zgody, oświadczył, że przyczyny, z powodu których złożył rezygnację, ustały i wyraża zgodę na kandydowanie. Zgłoszono więc dwóch kandydatów, spośród których wybrany został były prezes. Prosimy o zajęcie stanowiska, czy opisana sytuacja nie narusza obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym czy wybór został dokonany prawidłowo?
Odpowiedź:
W opisanej sytuacji mamy do czynienia ze zrzeczeniem się pełnienia funkcji w organie koła. Według postanowień statutu (§166 ust. 2) przestaje się pełnić funkcję z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzeniu organu powołującego. Ze względu na to, że wybory zarządu koła należą do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, procedura związana z rezygnacją prezesa przeprowadzona była prawidłowo, a sam fakt stwierdzenia zaprzestania funkcji nie wymaga podejmowania uchwały w tym zakresie.
Z kolei na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła, które zwołano w celu wyboru prezesa, każdy z członków koła ma prawo zgłosić kandydata do pełnienia tej funkcji, a wybór spośród zgłoszonych kandydatów następuje w drodze przeprowadzenia głosowania i podjęcia uchwały w tej kwestii.
Przed dokonaniem wyboru od każdego z kandydatów należy odebrać ustne oświadczenie o tym, że wyraża on zgodę na kandydowanie, gdyż nie można głosować na osobę, która nie wyraziła woli kandydowania do danego organu. Zatem na opisanym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków koła, po zgłoszeniu kandydatury i odebraniu oświadczenia od zainteresowanego o woli kandydowania, mógł zostać dokonany wybór osoby, która niedawno zrzekła się tej funkcji.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u