Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2018
 
Pytanie:
Na ostatnim walnym zgromadzeniu dużo czasu poświęcono dyskusji związanej z funkcją strażnika łowieckiego w kole. Jednak mimo wielu wykluczających się głosów nie osiągnięto konsensusu. Dlatego chcielibyśmy zapytać o to, kto i na jakich zasadach może pełnić funkcję strażnika łowieckiego w kole oraz jakie przysługują mu z tego tytułu uprawnienia i obowiązki?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Według ustawy Prawo łowieckie funkcję strażnika w kole łowieckim może pełnić każda osoba, która odbyła stosowne przeszkolenie. Ustawa nie ogranicza możliwości pełnienia tej funkcji również osobom niebędącym członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Potwierdza to fakt, że w przypadku ubiegania się o członkowstwo w Polskim Związku Łowieckim ustawa przewiduje możliwości zwolnienia z odbycia stażu osoby, która pełniła funkcję strażnika łowieckiego w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny przez okres nie krótszy niż 2 lata. Dodatkowo osoba taka musi mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, cechować się dobrym stanem zdrowia oraz nie może być karana sądownie. Szkolenie, o którym mowa, organizowane jest przez zarządy okręgowe PZŁ. Program takiego szkolenia został ustalony w drodze porozumienia ministra środowiska oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje w kołach mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych lub powoływani do pełnienia swych funkcji społecznie. Ustanowienie strażnika łowieckiego jest obowiązkiem ustawowym dzierżawców, jak również zarządców obwodów łowieckich, a ich zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Strażnicy posiadają prawo do noszenia i używania myśliwskiej broni palnej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych. Eliminacja tych drapieżników związana jest z ich liczbą przeznaczoną do odstrzału wynikającą z rocznego planu łowieckiego. Ich broń może być prywatną własnością. Prawodawstwo dopuszcza jej nabywanie także przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. W takich przypadkach używanie broni oraz jej przechowywanie wynika z przepisów ustawy o broni i amunicji. Strażnicy, wykonując swe działania, współpracują z Państwową Strażą Łowiecką i mogą używać środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej wynikającej z technik transportowych, obrony, ataku oraz obezwładnienia, jak również chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Osoby pełniące funkcję strażnika w kole łowieckim podczas pełnienia swych czynności mają obowiązek noszenia odznaki strażnika oraz na żądanie okazywania legitymacji służbowej.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u