Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 9/2018
 
Pytanie:
Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje mu to zaliczone?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Ambona stanowi urządzenie związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (wynika to z przepisu art. 8a ustawy Prawo łowieckie) i jest własnością danego koła. Ambony powinny być ewidencjonowane, a wszelkie wydatki związane z ich wznoszeniem powinny być ujmowane w preliminarzu budżetowym każdego koła.

Usytuowanie i budowa ambony zostały unormowane w art. 12 ustawy Prawo łowieckie, z którego jasno wynika, że niezbędna w tym zakresie jest zgoda właściciela gruntu, na którym mamy zamiar usytuować to urządzenie. Ze względu na brak unormowań prawnych związanych z technicznymi oraz praktycznymi aspektami budowy ambon, a przede wszystkim zasad udziału członków koła w ich wznoszeniu, sprawy te powinny być regulowane przez stosowne uchwały walnych zgromadzeń kół łowieckich. Zgodnie z zapisami § 53 pkt 8 Statutu PZŁ do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków koła, w tym także sposobu oraz terminu ich uiszczania. Najczęściej walne zgromadzenie, ustalając wielkość rocznych składek, ustala również roczne opłaty na rzecz koła, potocznie nazywane „dniówkami”. Powszechnie stosowaną zasadą są zapisy w podejmowanych uchwałach, że opisane opłaty można odpracować podczas wykonywania prac gospodarczych, ustalanych i rozliczanych przez zarząd koła. Zasady powinny być przejrzyste i stwarzać możliwość odpracowania ustalonych opłat przy zróżnicowanych pracach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Zatem budowa ambony łowieckiej z całą pewnością może być zaliczona do tego rodzaju prac, ale musi znaleźć się to w uchwale walnego.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u