Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 10/2018
 
Pytanie:
Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 roku, w art. 33c jasno określiły wymagania wobec osób wchodzących w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, jak również wskazały, kto nie może pełnić tych funkcji. Pracownik gminy sprawujący funkcję wójta może być członkiem zarządu koła i pełnić w nim każdą funkcję, w tym również prezesa koła. Wynika to z faktu, że zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego dotyczy jedynie osób zatrudnionych w organach administracji publicznej na stanowiskach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Z kolei zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje Minister Środowiska. Tym samym, mając na względzie zapisy art. 35 ust. 4 ustawy, zakaz ten praktycznie dotyczy wyłącznie urzędników sprawujących w imieniu Ministra Środowiska nadzór nad działalnością Zrzeszenia i upoważnionych przez ministra do kontroli w zakresie zadań nałożonych na PZŁ wynikających z art. 34 ustawy Prawo łowieckie. Zatem pracownik organu samorządu terytorialnego, jakim jest urząd gminy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, nie sprawuje nadzoru nad działalnością PZŁ, więc może pełnić funkcje w organach Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym i w organach koła łowieckiego.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u