Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 10/2018
 
Pytanie:
Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą liczbę spraw moje koło łowieckie podjęło decyzję o wynajęciu dodatkowo dwóch osób do szacowania szkód. Nie są one członkami koła ani myśliwymi, natomiast pełnią funkcje biegłych sądowych. Czy takie postępowanie było prawidłowe i czy osoby będące biegłymi sądowymi mogą dokonywać szacowania szkód w imieniu koła w nowych uwarunkowaniach prawnych?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie likwidacji szkód w uprawach i płodach rolnych ich szacowania dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, w obrębie których szkody te wystąpiły. Osoby te wchodzą w skład zespołu szacującego, do którego należy także poszkodowany oraz przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego. Zatem każda osoba upoważniona przez koło łowieckie może w jego imieniu być członkiem zespołu szacującego szkody. Nie musiał i w dalszym ciągu nie musi to być członek koła, a nawet nie musi być to myśliwy. Z reguły w imieniu koła w szacowaniu uczestniczą osoby posiadające merytoryczną i praktyczną wiedzę. Co więcej, osoba będąca reprezentantem koła łowieckiego odgrywa najistotniejszą rolę w zespole, gdyż to na niej spoczywa obowiązek zawiadomienia stron o terminach szacowania, jak również sporządzenie protokołu.
Z kolei biegli sądowi – powołani przez sąd specjaliści z danej dziedziny – wydają swe opinie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zatem tylko w takich przypadkach mogą to sygnować adnotacjami biegłego (pieczątka, nr uprawnień, podpis). W innych sytuacjach działanie takie jest nieuprawnione. Należy jednak podnieść, że obowiązujące prawodawstwo nie wyklucza działań takiej osoby jako osoby fizycznej w szacowaniu szkód na potrzeby koła łowieckiego i sporządzania stosownego protokołu szacowania.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u