Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 12/2018
 
Pytanie:
Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien upoważnić konkretnych myśliwych do dokonywania takich wpisów i wypisów?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Według obecnie obowiązującego prawodawstwa wszelkie sprawy związane z prowadzeniem książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym ujęte zostały w art. 42b ustawy Prawo łowieckie. Dopuszczone są trzy warianty wpisu i wypisu myśliwego we wspomnianej książce. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy myśliwy wykonujący polowanie osobiście dokonuje takiego wpisu i wypisu po zakończeniu polowania. Drugą ewentualnością jest sytuacja, kiedy wpisu i wypisu, bądź tylko jednej z tych czynności, dokonuje inny myśliwy, który został upoważniony przez myśliwego wykonującego polowanie. Upoważnienie takie może mieć formę ustną, chociażby przez telefoniczne podanie faktów niezbędnych do dokonania wpisów, a w przypadku wypisywania z książki faktów wynikających z przeprowadzonego polowania. Ostatnim przypadkiem, budzącym najwięcej niejasności, a czasami także kontrowersji, jest ten, gdy wpisu dokonują osoby upoważnione przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Taka konstrukcja prawna sprawia, że do dokonywania wpisów i wypisów w książce ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym mogą zostać upoważnione osoby niebędące myśliwymi, np. żona myśliwego, na którego posesji znajduje się opisana książka. Zatem zupełnie nieuzasadnione jest, aby koło upoważniało określoną grupę myśliwych do dokonywania tychże wpisów i wypisów. Zgodnie z opisanymi na wstępie przepisami, niezależnie od decyzji koła, i tak może tego dokonać każdy myśliwy, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez innego myśliwego, który planuje wykonywać polowanie lub je wykonywał.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u