Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 12/2018
 
Pytanie:
Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Statut Polskiego Związku Łowieckiego definiuje wprost, że wpisowe do koła jest opłatą pieniężną wnoszoną z góry za wywołanie określonej czynności prawnej, jaką jest podjęcie uchwały o przyjęciu do koła. Statut nie zabrania rozłożenia na raty opłaty wpisowego. Jednak niezależnie od liczby rat i terminu ich opłacenia nadrzędne znaczenie ma fakt, że musi być ono uiszczone w całości przed podjęciem przez zarząd koła uchwały o przyjęciu do koła. Odnosząc się do drugiego wątku skierowanego pytania, stwierdzić należy, że tego rodzaju rozwiązanie nie może znaleźć zastosowania. Wpisowe powinno zostać uiszczone w pieniądzu i statut nie przewiduje zamiany tej formy na inną. Za tym, że wpisowe nie może być zamienione na prace gospodarcze, przemawia również fakt, że w przypadku odmowy przyjęcia do koła wpisowe podlega zwrotowi zainteresowanemu. W sytuacji gdyby zostało ono zamienione na konkretne prace gospodarcze, nie sposób byłoby dokonać jego zwrotu.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u