Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 1/2019
 
Pytanie:
Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych przez koła łowieckie za tusze dzików odstrzelonych, które zabierają na użytek własny. Dodatkowo proszę o interpretację, jaka jest obecnie stawka ryczałtu za odstrzelone dziki oraz jaki jest sposób jej podziału pomiędzy kołem łowieckim a myśliwym wykonującym odstrzał?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Odstrzał sanitarny dzików realizowany jest na podstawie przepisów wynikających z ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a wynika z rozporządzeń wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii. W wypadku opisanych aktów prawnych organ je wydający określa sposób zagospodarowania tusz odstrzelonych dzików. Może to być utylizacja lub zgoda na zagospodarowanie tuszy przez myśliwego. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie zwierzyna odstrzelona w obwodzie łowieckim stanowi własność dzierżawcy. Zatem prawnym dysponentem tuszy jest dzierżawca. Tym samym to koło łowieckie określa zasady pobierania tuszy na użytek własny myśliwego. Mogą to być ogólnie obowiązujące w kole przepisy wynikające z uchwały walnego zgromadzenia. Coraz częściej walne zgromadzenia kół ustalają odrębne przepisy wyłącznie dla tusz dzików pochodzących z odstrzału sanitarnego.

Nowe kwoty ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików wynikają z dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2018 roku. Wysokość zryczałtowanych kosztów za każdą odstrzeloną lochę przelatkową i starszą wynosi 650 złotych, a za pozostałe dziki 300 złotych. Należy pamiętać, że nie uległy zmianie przepisy dotyczące podziału kwoty ryczałtu i nadal obowiązuje zasada, że dzierżawca otrzymuje 20 proc. kwoty ryczałtu, a myśliwy, który dokona odstrzału, 80 proc. tej kwoty.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u